ارزش طول عمر مشتری


Customer Lifetime Value – CLV

نشان دهنده کل سود خالص یک شرکت از خریدکردن های هر مشتری است. CLV یک پیش بینی برای ارزیابی ارزش پولی مشتری برای یک کسب و کار پس از مشخص شدن ارزش ارتباط با مشتری در طول زمان است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.