بخش بندی مشتریان


Customer Segmentation

تقسیم بندی مشتریان احتمالی به گروه ها یا بخش هایی که نیازهای مشترکی دارند و به طور مشابه در برابر یک روش بازاریابی عکس العمل نشان می دهند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.