سرمایه گذاری مشترک


Co-Invest
اسرمایه گذاری های کوچک توسط دیگران، اضافه بر سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار اصلی که بر روی یک استارتاپ در حال فعالیت انجام می شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.