تست: آیا شما ویژگی های شخصیتی برای کارآفرین شدن را دارید؟

برخی می گویند کارآفرین شدن یک ویژگی ذاتی است ولی خیلی ها هم معتقد هستند که کارآفرینی را می توان یاد داد و یاد گرفت. البته هر کسی نمی تواند یک کارآفرین موقق شود چرا که نیاز به یک سری ویژگی های شخصیتی دارد و نوع نگاه ویژه ای باید داشته باشد.

با استفاده از کوییز زیر ببینید آیا شما هم شخصیت کارآفرینی را دارید یا نه.

تعداد سوالات: ۴


آیا شما ویژگی های شخصیتی برای کارآفرین شدن را دارید؟

[wp_quiz id=”10666″]