Iteration


تکرار (توسعه چابک) – (agile development)

تکرارها، بازه های زمانی کوتاه برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها هستند. هر تکرار به طور کلی شامل فعالیت هایی از قبیل تحلیل، طراحی ، توسعه و آزمایش است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.